Quickscan HR

De meeste organisaties hebben een personeelsbeleid welke wordt uitgevoerd middels diverse activiteiten. Denk aan het maken van functieprofielen en arbeidscontracten, het opleiden van medewerkers [...]

Code inkomstenverhouding

In het geval een transitievergoeding wordt toegekend, moet een nieuw personeelsnummer worden gebruikt met de volgende gegevens: • Kleur tabel: groen • Jaarloon bijzondere beloningen zoals bij het [...]

Concurrentiebeding

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd enkel toegestaan als sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Bij het concurrentiebeding in een [...]

Meer kinderopvangtoeslag

De afgelopen jaren is fors bezuinigd op de toeslag voor de kinderopvang, maar voor 2016 komt er weer extra geld vrij voor de kinderopvang: € 290 miljoen. Werken-de ouders met kinderen in de [...]

Module verzuim

SDB*Salaris wordt per 2016 uitgebreid met de workflow ondersteuning van de Wet Poortwachter vanuit de selfservice functie. Een medewerker, of de leidinggevende (of een binnen de organisatie [...]

Wettelijke bedenktijd

Als werkgever en werknemer beiden (schriftelijk) in-stemmen met een beëindiging van het dienstverband (opzegging met wederzijds goedvinden), geldt sinds 1 juli 2015 een wettelijke bedenktijd van [...]

Kleine geschenken

Geschenken zijn in principe loon waarover de werknemer loonheffing moet betalen. In de werkkostenregeling is bepaald, dat een geschenk in natura, die meer uit wellevendheid en piëteit wordt [...]

Mobiliteitsbonus fors omlaag

In 2015 kan een werkgever die een arbeidsgehandicapte in dienst neemt drie jaar lang maximaal € 7.000 per jaar korting toepassen op de premies werknemersverzekeringen. Door het wetsvoorstel [...]

Betaling transitievergoeding

Vanaf 1 juli geldt de transitievergoeding voor beëindigingsprocedures die op of ná 1 juli zijn gestart.. De werkgever is deze vergoeding verschuldigd als hij besluit de arbeidsovereenkomst te [...]

Loopbaanbudget CAO W&MD

Per 1 juli 2015 is voor werkgevers en werknemers binnen de CAO Welzijn het loopbaanbudget van kracht geworden. In SDB*Salaris zijn 5 vrije loonfactoren aangewezen om de opbouw van het [...]

Nieuwe salarisreeks CAO GGZ

De nieuwe salarisreeks van de CAO GGZ 2015-2017 is recent gepubliceerd. De reeks is SDB*Salaris per 1 juli 2015 verwerkt. In de productie van de maand augustus zal met terugwerkende kracht naar 1 [...]

Subsidie praktijkleren

Van 2 juni tot en met 15 september kan weer de subsidie praktijkleren worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland. De subsidie wordt na 15 september verstrekt. Iedere [...]

Vaste telefoon belast

Een vergoeding voor een vaste telefoon van de werknemer thuis is niet onbelast. Het noodzakelijkheids criterium geldt namelijk alleen voor mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, [...]

Oudercommissie kinderopvang

In de kinderopvang wordt de positie van de ouders verder versterkt. Het adviesrecht van de oudercommissie wordt uitgebreid. De commissie zal in de toekomst ook gaan adviseren over de pedagogische [...]

Bijdrage Zvw over wachtgeld

De Regeling Zorgverzekering beschrijft in welke gevallen niet de werkgever, maar de werknemer de premie Zvw verschuldigd is. Daarbij verwijst de regeling naar de Wet LB 1964 artikel 11, eerste [...]

Zorgmarathon 2015

Op vrijdag 25 september vindt alweer de 8e editie van de Zorgmarathon op Papendal plaats. Uiteraard zijn wij ook dit jaar weer als hoofdsponsor van dit sportieve evenement betrokken. Afgelopen [...]

Google Chrome en Silverlight

Vanaf versie 42 ondersteunt Google Chrome niet langer Microsoft Silverlight. Silverlight wordt momenteel in SDB*Salaris gebruikt bij de variabele mutaties en in SDB*ZorgPlanner. Er is nog een [...]

Nieuwe CAO Ziekenhuizen

Op 31 maart hebben alle partijen ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO Ziekenhuizen 2014 – 2016. De nieuwe cao heeft een looptijd van 34 maanden tot 1 januari 2017. [...]

Quotumwet aangenomen

Op 31 maart heeft de Eerste Kamer met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’, ook wel aangeduid als de Quotumwet. Deze wet  introduceert een [...]

AOW-leeftijd versneld omhoog

De Tweede Kamer heeft op 26 maart ingestemd met de versnelling van de stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 versneld verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in [...]

Opnemen levenslooptegoed

Werknemers die nog deelnemen aan de levensloopregeling kunnen in 2015 alsnog gebruik maken van de fiscaal aantrekkelijke 80%-regeling. Deze regeling houdt in dat bij opname van het volledige [...]

Wet WAS aangenomen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (Wet WAS). De wet is bedoeld  om ongewenste constructies met buitenlandse werknemers te bestrijden die zijn bedoeld om de [...]

Inhouding WW-premie

De kans bestaat dat werknemers vanaf 2016 weer premie gaan betalen voor de WW. Deze premie gaat ten laste van het bruto loon. Dit staat in het voorstel van de SER naar aanleiding van het sociaal [...]

Besparen op administratie

Skipr • nr. 4 • april 2015 Rubriek: How to U wilt besparen op uw administratie, maar niet op de kwaliteit ervan. Negen tips om uw administratie met minder inspanning op peil te houden. Skipr nr. [...]

Zorg & ICT 2015

ZORG EN ICT BEURS 18 T/M 20 MAART 2015 Zorg & ICT is hét platform voor ICT toepassingen en diensten in de zorgsector. Vrijwilligers, daar moet je afspraken mee maken! Vrijwilligersmanagement [...]

De cliënt centraal

In een artikel verschenen in de HEADline van 12 december 2014 wordt ingegaan op het feit dat bestuurders zoeken naar oplossingen die de kwaliteit van de werkzaamheden borgen en hen grip geven op [...]