Ga naar de inhoud

1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in balans in werking. Bereid u voor.

1 januari 2020: de Wet Arbeidsmarkt in balans treedt in werking. Bereid u voor.

Door: Jeroen Schrage, 15 augustus 2019

Direct bij de geplande inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn er veranderingen voor uw zorgorganisatie . Bereid u goed voor om verrassingen te voorkomen.

Let in ieder geval op deze veranderingen:

-sommige werknemers met een oproepcontract moet u in de maand januari een aanbod doen voor een dienstverband met vaste uren

-u betaalt een hogere afdracht premie werkloosheidswet (WW) voor werknemers met wie géén vast aantal uren is overeengekomen. Min-maxers behoren tot die groep. Het kan financieel interessant zijn om die contracten te wijzigen in een ‘gewoon’ parttime contract.

-niet alleen het overeengekomen contract, maar ook de feitelijke inzet van werknemers bepaalt de hoogte van de afdracht premie WW. Roostermakers hebben daar invloed op, leg hen uit waar ze op moeten letten.

Verplicht aanbod vaste uren

De WAB definieert een oproepcontract als ieder contract waarin het overeengekomen aantal arbeidsuren per week niet eenduidig is vastgelegd. Dus als het aantal werkuren er niet als één getal (groter dan nul) in staat. Min-max contracten zijn daarom voor de WAB oproepcontracten!

In de WAB is een overgangsmaatregel opgenomen. Deze bepaalt dat werknemers die op 1 januari 2020 12 maanden of langer in dienst zijn en op dat moment géén vast aantal uren per week hebben (nuluren-contracten, oproepkrachten en min-maxers) een aanbod moeten krijgen voor een vast aantal uren per week. Dit is werk voor de HR administratie! Neem bij deze gelegenheid de tijd om te bepalen of u deze werknemers inderdaad een overeenkomst wilt aanbieden.

Vervolgens moet vanaf 1 januari altijd een aanbod voor vaste uren worden gedaan aan iedere oproepkracht, zodra die 12 maanden in dienst is.

Aanbod vaste uren uit kostenoverweging

In de zorg heb je een ‘flexibel schil’ nodig om je dienstverlening goed te kunnen organiseren. Het zal in de praktijk ondoenlijk zijn om iedereen voor een vast aantal uren per week in te plannen. Daarom wordt veel gewerkt met oproep- of nuluren-contracten en min-maxers. Al deze contracten vallen vanaf 2020 onder een hoog tarief voor de WW. Naar verwachting ongeveer 8%. Dit worden dus relatief dure overeenkomsten, want als u wel vaste uren per week afspreekt is het tarief ongeveer 3%. Bekijk dus voor 1 januari van welke medewerkers het contract eventueel goed aan te passen is, om van dit voordeel te profiteren. Let op: voor de werknemer is er geen financieel verschil, de WW is immers alleen een kostenpost voor de werkgever.

Bewaking daadwerkelijke inzet van parttimers door roostermakers

De WAB schrijft voor dat je bij contracten van minder dan 35 uur per week moet controleren of de overeengekomen arbeidsduur in de praktijk niet teveel wordt overschreden. Dit is om misbruik van kleine contracten te  voorkomen. De norm ligt bij 30% overschrijding. Deze toets moet je aan het einde van het jaar (december 2020) doen, maar de uitkomst wordt natuurlijk bepaald door hoe je vanaf de eerste dag omgaat met je personeelsplanning.

Heeft een medewerker gedurende het gehele jaar (alle dienstverbanden bij elkaar) tenminste 35 uur per week gewerkt? Dan is de lage premie WW van toepassing. Bij kleinere gemiddelde inzet moet je nog een tweede controle doen: als er in totaal een  overschrijding is van meer dan 30% ‘verloonde uren’ ten opzichte van de contracturen, dan valt de werknemer alsnog onder het hoge tarief WW. Let op het gaat om het fiscale begrip ‘verloonde uren’. Bereikbaarheids- en consignatiediensten tellen daarin op een bijzondere manier. Duidelijk is dat roostermakers veel invloed hebben op de bewaking van deze grens. Zorg dat zij zich bewust zijn van dit prijskaartje.

In de komende tijd krijgt u van SDB*Ayton uiteraard meer informatie over de hulpmiddelen die we voor u maken om aan deze nieuwe regels te voldoen. Meer informatie over de WAB geven we 19 september tijdens DIZ-Day voor klanten van SDB*Ayton en in het najaar tijdens de instructiedagen.

Terug naar blogartikelen