Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden SDB GROEP B.V. en haar groepsvennootschappen

 

Ingangsdatum: 19 april 2024

ALGEMENE VOORWAARDEN SDB
GROEP B.V. EN ALLE AAN HAAR
VERBONDEN
GROEPSVENNOOTSCHAPPEN

 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, leveringen van Diensten en producten met en van SDB Groep B.V. en alle aan haar verbonden groepsvennootschappen en deelnemingen, die Diensten en producten verkopen en leveren (hierna gezamenlijk en ieder voor zich: Opdrachtnemer), voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het voorgaande geldt ongeacht of door derde(n) andere algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. De toepasselijkheid van laatstgenoemde voorwaarden wordt hierbij expliciet verworpen.

1.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen SDB Groep B.V. of haar groepsvennootschappen/deelnemingen, waaronder dochtervennootschappen en Opdrachtgever, ook indien bedoelde (rechts)handelingen (nog) niet mochten leiden tot, of (nog) niet in verband staan met, een Overeenkomst.

1.3. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van SDB Groep B.V. zoals gepubliceerd op de website www.sdbgroep.nl;
b. Opdrachtgever: de partij die een opdracht aan Opdrachtnemer geeft;
c. Opdrachtnemer: een vennootschap die behoort tot de groep van vennootschappen die verbonden is aan SDB Groep B.V. en handelt met Opdrachtgever;
d. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging en aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
e. Diensten: alle werkzaamheden en prestaties, in welke vorm en hoedanigheid ook (dienstverlening, aanneming van werk, uitlening van personeel, het verstrekken van het gebruik van en gebruiksrechten op software, onderhoudscontracten, Business Process Outsourcing (BPO), consultancy, enz.), die Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst voor Opdrachtgever verricht en levert.
f. Vertrouwelijke Informatie: alle schriftelijke, mondelinge, elektronische of andersoortige informatie van welke aard dan ook die in het kader van de Overeenkomst wordt verstrekt door een partij of aan haar gelieerde vennootschappen aan de andere partij of aan haar gelieerde vennootschappen zowel vóór als tijdens de duur van deze Overeenkomst. Als “Vertrouwelijke Informatie” wordt niet aangemerkt informatie waarvan de ontvanger kan aantonen dat deze:
(i) al tot het publiek domein behoorde op het moment waarop deze aan de ontvanger werd verstrekt;
(ii) na aan de ontvanger te zijn verstrekt in het publiek domein is gekomen, anders dan ten gevolge van een schending van deze Overeenkomst door de ontvanger;
(iii) reeds rechtmatig in haar bezit was voordat deze informatie door de verstrekker werd verstrekt;
(iv) of rechtmatig in het bezit van de ontvanger is gekomen op een niet-vertrouwelijke basis via een derde die door het verstrekken van die informatie niet in strijd handelt met een
geheimhoudingsverplichting jegens de verstrekker of een derde.

 

ARTIKEL 2 INHOUD OVEREENKOMST

2.1. De inhoud van de Overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door hetgeen partijen daaromtrent schriftelijk overeenkomen.

 

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN, EN OPGAVEN
EN AANDUIDINGEN VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en vervallen nadat de termijn die voor aanvaarding is gesteld is verstreken en kunnen ook worden herroepen wanneer Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.2. Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

3.3. Behoudens in geval van schriftelijke aanvaarding van een offerte of aanbieding als bedoeld in lid 1 van dit artikel, komt een Overeenkomst slechts tot stand indien en voor zover Opdrachtnemer een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt, of daaraan uitvoering heeft gegeven. Indien Opdrachtnemer voorafgaande aan het sluiten van de Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever Diensten verleent en nog geen overeenstemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is bereikt over de prijs en overige voorwaarden voor deze Diensten, is Opdrachtgever gehouden daarvoor overeenkomstig de geldende tarieven te betalen.

 

ARTIKEL 4 PRIJS

4.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

4.2. Indien de overeengekomen prijs is gebaseerd op aantallen en/of hoeveelheden, en bij de verwerking blijkt dat deze grootheden afwijken van hetgeen is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de prijs naar rato aan te passen.

4.3. Opdrachtnemer is gerechtigd tot jaarlijkse tariefsverhoging met een percentage gelijk aan de stijging van het prijsindexcijfer Dienstenprijsindex (DPI), zoals gepubliceerd door het CBS naar de meest recente tijdsbasis. Deze tariefswijziging wordt schriftelijk aan Opdrachtgever meegedeeld.

4.4. Indien ontwikkelingen in het prijspeil en andere factoren – waaronder doch niet uitsluitend inkoopprijzen, heffingen of belastingen en verzekeringstarieven – die op de prijs van invloed zijn daartoe naar het inzicht van Opdrachtnemer aanleiding geven, is Opdrachtnemer onder de navolgende voorwaarden gerechtigd tot een hogere tariefsaanpassing dan bedoeld in het vorige lid. De verhoging van het tarief met het gedeelte dat het genoemde indexcijfer te boven gaat, zal niet eerder kunnen ingaan dan na verloop van drie kalendermaanden nadat Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk van haar voornemen tot verhoging in kennis heeft gesteld. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst binnen vier weken na ontvangst van deze kennisgeving per e-mail aan info@sdbgroep.nl op te zeggen tegen de dag waarop de hier bedoelde extra tariefsverhoging zou ingaan. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst niet of niet tijdig opzegt, wordt de extra tariefsverhoging geacht te zijn geaccepteerd.

 

ARTIKEL 5 FACTURERING EN BETALING

5.1. Facturering vindt plaats op maandelijkse basis tenzij anders overeengekomen.

5.2. Betaling geschiedt in euro’s.

5.3. Betaling geschiedt zonder korting of compensatie en opschorting en verrekening zijn niet toegestaan en uitgesloten.

5.4. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien integrale betaling binnen deze termijn achterwege blijft, is Opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim.

5.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever terstond een contractuele rente verschuldigd die overeenkomt met de geldende wettelijke rente voor handelstransacties ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek vermeerderd met 3 rente punten. Een gedeelte van een maand geldt ter zake als een gehele maand.

5.6. Telkens na afloop van de maand wordt het bedrag waarover rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

5.7. In het geval als bedoeld in artikel 5.5 is Opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding aan Opdrachtnemer van alle (buiten)gerechtelijke kosten conform de wet en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.8. Indien Opdrachtgever de inhoud van een door Opdrachtnemer gestuurde factuur betwist, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk op de hoogte te stellen en deze betwisting gedocumenteerd te motiveren terwijl de betalingsverplichting onverkort van kracht blijft.

5.9. Bij het verlenen van enige vorm van uitstel van betaling door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geldt de nieuwe termijn als een fatale termijn, zoals bedoeld in artikel 5.4. Uitstel van betaling kan alleen schriftelijk worden verleend en zuivert het verzuim van Opdrachtgever niet.

 

ARTIKEL 6 CONTRACTDUUR EN OPZEGGING

6.1. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders overeenkomen.

6.2. Opzegging van een voor onbepaalde tijd aangegane Overeenkomst met betrekking tot het gebruik van software, onderhoudscontracten en/of Business Process Outsourcing (BPO) dienstverlening dient – tenzij anders schriftelijk overeengekomen – per e-mail aan info@sdbgroep.nl te geschieden en is voor het eerst mogelijk en rechtsgeldig tegen het einde van een contracttermijn van 12 maanden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Na de minimale contracttermijn van 12 maanden kan de overeenkomst worden beëindigd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

6.3. Opzegging van een voor onbepaalde tijd aangegane Overeenkomst met betrekking tot consultancy en/of andere dienstverlening dan bedoeld in artikel 6.2, dient – tenzij anders schriftelijk overeengekomen – per e-mail aan info@sdbgroep.nl plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Bij opzegging in strijd met dit artikellid is Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling terstond aan Opdrachtnemer verschuldigd een bedrag gelijk aan de overeengekomen vergoeding voor de consultancy/dienstverlening over de niet in acht genomen opzegtermijn.

6.4. Een voor bepaalde tijd aangegane Overeenkomst eindigt wanneer de in de Overeenkomst overeengekomen termijn is verstreken, mits deze Overeenkomst tenminste drie maanden voor de overeengekomen termijn per e-mail aan info@sdbgroep.nl is opgezegd. Tussentijdse opzegging van een voor bepaalde tijd aangegane Overeenkomst is niet mogelijk. Indien een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst niet of niet tijdig is opgezegd wordt deze telkenmale stilzwijgend en onder dezelfde voorwaarden voortgezet voor dezelfde termijn.

6.5. Indien de Opdrachtnemer software c.q. software as a service waarvoor een variabele (gebruiks)vergoeding is overeengekomen in een bepaalde periode niet of minder gebruikt met als gevolg dat de overeengekomen variabele maandelijkse vergoeding met meer dan 10% daalt ten opzichte van de gemiddelde maandelijkse variabele vergoeding over het voorafgaande contractjaar, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd, de gemiddelde maandelijkse vergoeding over het voorafgaande contractjaar, tot het einde van de looptijd van de Overeenkomst, hetgeen onverlet laat andere rechten van Opdrachtnemer. Dat betekent dat de maandelijkse vergoeding te allen tijde minimaal de gemiddelde  maandelijkse vergoeding zal bedragen. Indien geen gemiddelde maandelijkse vergoeding kan worden berekend over een volledig contractjaar, wordt de gemiddelde maandelijkse
vergoeding vastgesteld op grond van de gemiddelde maandelijkse variabele vergoeding na het effectief worden van de Overeenkomst.

6.6. Bij beëindiging van de Overeenkomst, dient ieder van de partijen alle in hun bezit zijnde goederen, zaken en documenten die toekomen aan de andere partij onverwijld aan de andere partij te retourneren, onder het voorbehoud dat Opdrachtnemer van elk document waarop de werkzaamheden zijn gebaseerd een kopie mag houden ten behoeve van de administratie van Opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 7 GEHEIMHOUDING

7.1. Partijen betrachten geheimhouding met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie waarvan zij kennisnemen.

7.2. Zonder schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij zal de ontvangende partij de Vertrouwelijke Informatie verstrekt ten behoeve van uitvoering van de Overeenkomst niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

7.3. Partijen zullen de verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

 

ARTIKEL 8 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

8.1. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften uit of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG, in acht worden genomen en dat alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. De verantwoordelijkheid voor de (persoons)gegevens die met gebruikmaking van de Diensten door Opdrachtgever worden verwerkt, ligt volledig bij de Opdrachtgever. Op de verwerking van de persoonsgegevens is de Verwerkersovereenkomst met bijbehorende bijlagen die partijen onderling overeenkomen van toepassing.

8.2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die jegens Opdrachtnemer mochten worden ingesteld wegens een niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen schending van de AVG en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

ARTIKEL 9 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooirechten, databankrechten, (broncodes van) software, modellen en/of andere vormen van intellectuele eigendomsrechten en/of verbeteringen daarop, op door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde en/of geleverde Diensten waaronder producten, daaronder mede begrepen softwareapplicaties, systeemontwerpen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of haar toeleveranciers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

9.2. Opdrachtgever verkrijgt alleen het recht deze producten en Diensten waaronder begrepen software(applicaties), systemen en documenten te gebruiken in het kader van een normale bedrijfsvoering. Opdrachtgever zal de software(applicaties), documenten en al het overige dat door Opdrachtnemer ter beschikking is gesteld, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen.

 

ARTIKEL 10 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER

10.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte en te verstrekken gegevens, waaronder begrepen het doorgeven van wijzigingen daarin.

10.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een juist en oordeelkundig gebruik van hetgeen door Opdrachtnemer is geleverd en dient zich te houden aan (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures die door Opdrachtnemer worden verstrekt.

10.3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor derden die in diens opdracht worden betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst.

10.4. De uit vertraging in de uitvoering van de Diensten voortvloeiende extra kosten en extra vergoedingen, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

10.5. Ingeval medewerkers van Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos de daarvoor noodzakelijke faciliteiten ter beschikking stellen. Deze faciliteiten dienen in ieder geval te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van arbeidsomstandigheden.

10.6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden, als gevolg van handelen door of nalaten van Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Opdrachtnemer betracht uiterste zorgvuldigheid bij het uitvoeren van de Overeenkomst en het verrichten van de Diensten, alsmede bij de samenstelling van adviezen, bestanden, bestandsbeschrijvingen, gebruikershandleidingen en/of onderdelen daarvan en andere op bestand(en) betrekking hebbende documenten en informatiedragers. De bij de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer in te schakelen personen zullen voldoen aan in redelijkheid te stellen eisen ten aanzien van opleiding, bekwaamheid en ervaring.

11.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een aantoonbare toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Opdrachtnemer, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het verzekerde bedrag en voor zover dat door de verzekeraar van Opdrachtnemer daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien er door de verzekeraar niets wordt uitgekeerd is de aansprakelijkheid voor directe schade van Opdrachtnemer, haar onderaannemers en haar medewerkers/directeuren te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de voor de Diensten, zijnde een dienst of het product, waarop de schade en aansprakelijkheid betrekking heeft bedongen vergoeding. Indien de Overeenkomst een overeenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die Overeenkomst bedongen vergoeding gesteld op de totale vergoeding (exclusief BTW) bedongen voor 3 maanden. In ieder geval zal de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, niet meer bedragen dan € 45.000 per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen, met een maximum van een € 80.000 per kalenderjaar.

11.3. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens, gemiste besparingen, schade door bedrijfstagnatie en schade wegens storing van het bedrijfsproces of van een administratieve organisatie is uitgesloten.

11.4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens bewezen gestelde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst dan wel onrechtmatig handelen, ontstaat slechts, indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld na haar ontdekking daarvan schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter opheffing van de tekortkoming wordt gegund, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat zal zijn adequaat te reageren. Het niet vervullen van deze voorwaarden heeft tot gevolg dat Opdrachtgever Opdrachtnemer niet langer (in rechte) kan aanspreken en een (mogelijke) verplichting tot vergoeding van schade vervalt.

11.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door fouten of nalatigheid van personeel in dienst van Opdrachtgever, dat is betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst.

11.6. Iedere vordering op grond van enige tekortkoming of aansprakelijkheid aan de zijde van Opdrachtnemer vervalt indien deze niet binnen een termijn van 12 maanden na bekendheid met het schadevoorval aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter.

11.7. Een reeks samenhangende schadevoorvallen wordt ten behoeve van het in dit artikel bepaalde beschouwd als één schadegebeurtenis.

11.8. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en/of tot het verrichten van de Diensten indien gehinderd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet uitputtend – verstaan: (i) het niet nakomen van de verplichtingen van een toeleverancier van Opdrachtnemer; (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever is voorgeschreven; (iii) storing van internet, elektriciteit, datanetwerk of werk- of telecommunicatiefaciliteiten en (iv) staking of ziekte van sleutelpersoneel (v) verstoring van de reguliere bedrijfsactiviteiten van Opdrachtnemer als gevolg van epidemieën, pandemieën, natuurrampen, brand, overstroming, terroristische activiteiten.

 

ARTIKEL 12 BEËINDIGING EN OPSCHORTING

12.1. Ieder der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen – zonder schadeplichtig te zijn – wanneer aan de andere partij voorlopige of definitieve surseance van betaling is verleend, dan wel wanneer faillissement van de andere partij is aangevraagd of de andere partij in staat van faillissement is verklaard, de andere partij haar onderneming al dan niet vrijwillig staakt of liquideert, zonder nadere ingebrekestelling.

12.2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en/of na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen.
Indien Opdrachtnemer tot opschorting overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade of kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

12.3. Aan elk der partijen komt in afwijking van de wet de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na ontvangst van een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gegund is voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt betalingsverplichtingen, uit de Overeenkomst. Indien op het moment van ontbinding al prestaties zijn verricht, zullen deze en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die al zijn gefactureerd voor ontbinding blijven verschuldigd.

 

ARTIKEL 13 WIJZIGINGEN

13.1. Wijzigingen in de Overeenkomst of aanvullingen daarop – anders dan als gevolg van artikel 4.3 en 4.4 – zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

13.2. Indien een of meer bepalingen van een Overeenkomst nietig of niet rechtsgeldig mochten zijn of worden, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht. Partijen zullen alsdan over de bepalingen welke nietig of niet rechtsgeldig worden, in onderling overleg tot een andere regeling komen, met dien verstande dat in zijn geheel de strekking van de Overeenkomst behouden blijft.

13.3. In geval van strijdigheid van bepaling(en) in deze Algemene voorwaarden met hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen, geniet het gestelde in de schriftelijke Overeenkomst voorrang.

13.4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal zowel op de website van Opdrachtnemer als rechtstreeks worden gecommuniceerd aan Opdrachtgever. De gewijzigde Algemene voorwaarden treden 30 dagen na bekendmaking daarvan in werking vanaf welk moment Opdrachtgever daaraan gebonden is. Voortzetting van het gebruik en/of de afname van de Diensten door Opdrachtgever na de datum waarop de gewijzigde Algemene voorwaarden ingevolge het voorgaande van kracht zijn geworden, leidt tot verval van recht om tegen die wijziging op te komen.

 

ARTIKEL 14 LEVERINGSTERMIJNEN

14.1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen beschikbaar te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

14.2. Doordat de opdracht beïnvloed kan worden door diverse factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Leveringstermijnen zijn indicatief.

14.3. Een Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet geheel uitvoert binnen een na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan overeenkomstig artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek, waarbij het bepaalde van artikel 12.3 evenwel geldt.

 

ARTIKEL 15 OVERNAME PERSONEEL

15.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging van de Overeenkomst medewerkers van Opdrachtnemer die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst te (laten) nemen of anderszins opdracht te geven tot het verrichten van diensten of met deze personen over indiensttreding onderhandelen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 16 BOETEBEDING

16.1. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 15 verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling een eenmalige boete groot € 75.000,- alsmede een boete van € 1.250,- voor elke dag dat de overtreding – na mededeling van de ontdekking daarvan door Opdrachtnemer – voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen. In geval sprake is van Diensten waarop de Uitzendrichtlijn (Europese Richtlijn 2008/104/EG) of de Wet
allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) van toepassing is, geldt voorgaande boetebepaling niet bij een indienstneming, opdrachtverlening of onderhandeling daarover binnen de termijn van 1 jaar na afloop van de detachering, maar is de Opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd, welke vergoeding gebaseerd is op de wervings- en opleidingskosten vermeerderd met een opslag ter zake gederfde winst.

 

ARTIKEL 17 ACCEPTATIE

17.1. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt de Opdrachtgever de software of software as a service in de staat waarin deze zich op het moment van beschikbaar stellen, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd eventuele garantieverplichtingen van Opdrachtnemer. Van fouten is sprake als het gaat om substantieel niet voldoen van de software c.q. software as a service aan de door Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele en technische specificaties van de software c.q. software as a service en in geval van geheel of gedeeltelijk maatwerk de schriftelijke uitdrukkelijke overeengekomen specifieke functionele en technische specificaties. Er is alleen sprake van een fout als de Opdrachtgever kan aantonen dat deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden om alle fouten direct te melden binnen vijf werkdagen na ontdekking, op straffe van verval van recht op herstel en alle andere daaruit voortvloeiende aanspraken.

 

ARTIKEL 18 VERVALTERMIJN

18.1. Voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met de Overeenkomst en het verrichten van de Diensten door Opdrachtnemer in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze vervaltermijn gaat in, nadat Opdrachtnemer de opgedragen werkzaamheden heeft verricht.

 

ARTIKEL 19 AFSTAND VAN RECHTEN

19.1. Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in een Overeenkomst door Opdrachtnemer aangegaan met Opdrachtgever zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is gedaan.

 

ARTIKEL 20 NAWERKING

20.1. De bepalingen van een Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging ervan van kracht blijven, zoals geheimhouding en IE-bedingen zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

ARTIKEL 21 WIJZIGINGEN IN RECHTSPERSONEN OPDRACHTGEVER

21.1. In geval van verandering van (de zeggenschap in) de rechtspersoon van Opdrachtnemer, blijft Opdrachtgever onverminderd gebonden aan diens verplichting uit de Overeenkomst. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om haar rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst over te dragen aan een entiteit binnen de groep van vennootschappen waarmee zij organisatorisch is verbonden zonder dat medewerking van Opdrachtgever is vereist.

21.2 Opdrachtgever kan en mag haar rechten onder de Overeenkomst niet overdragen.

 

ARTIKEL 22 UITVOERING DOOR DERDEN

22.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen staat het Opdrachtnemer te allen tijde vrij de uitvoering van de uit hoofde van de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen op te dragen aan een daartoe bekwame derde partij.

 

ARTIKEL 23 GESCHILLEN

23.1 Op de Overeenkomst en de (verdere) rechtsverhouding(en) tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens  Koopverdrag uit 1980 is uitgesloten.

23.2 Geschillen die uit de Overeenkomst of uit een andere eventuele nadere rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voortvloeien, zullen partijen in beginsel allereerst in onderling overleg trachten op te lossen, tenzij de aard van het geschil zich daarvoor niet leent en/of omwille van spoedeisendheid het bereiken van een minnelijke regeling middels overleg niet kan worden afgewacht. Een geschil is aanwezig indien één der partijen dit stelt.

23.3 Indien het geschil niet in onderling overleg wordt opgelost, dient het geschil te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag die uitsluitend bevoegd is daarover te oordelen.