Ga naar de inhoud
Jouw privacy gewaarborgd

Privacyverklaring

SDB Groep hecht veel waarde aan uw privacy en aan het beschermen van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn verplicht u te informeren over uw privacyrechten en de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.  In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw gegevens bij SDB Groep

De website van SDB Groep richt zich enkel op de relatie met klanten. Voor het desverzocht verstrekken van informatie, uw inschrijving voor de nieuwsbrief of voor een beursbezoek vragen wij uw naam en zakelijke contactgegevens. Met uw toestemming gebruiken wij deze gegevens tot 3 jaar na het laatste contact of tot intrekken van uw toestemming. Het intrekken van deze toestemming kan middels een email aan AVG@sdbgroep.nl. SDB Groep gebruikt de door u verstrekte contactgegevens slechts voor het doel waarvoor u die gegevens heeft verstrekt en waarmee u derhalve heeft ingestemd (zoals voor het verstrekken van informatie, feedback verwerking van gebruikerservaringen, uw inschrijving voor de nieuwsbrief of voor een beursbezoek). Voor gebruik daarvan voor andere commerciële doeleinden zal uw toestemming worden verzocht. Het is mogelijk dat SDB Groep een externe partij inschakelt voor hulp met marketinganalyse of andere diensten. SDB Groep verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. SDB Groep werkt uitsluitend met derden buiten de EER indien dezen in het bezit zijn van een Privacy Shield waarmee aantoonbaar een passend en erkend beschermingsniveau geboden kan worden.

Gegevensverwerking namens klanten

SDB Groep verzorgt de hosting en het beheer van zorggegevens voor zorginstellingen en kinderopvang organisaties. Onze klanten, namelijk de betreffende zorginstellingen en kinderopvang organisaties zijn steeds verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van data subjecten. Zij bepalen waarvoor hun gegevens gebruikt worden en hoe lang deze bewaard worden. Recht op inzage, afschrift, correctie en wissen wordt ook via de zorginstellingen of kinderopvang organisaties geregeld. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de betreffende organisatie.

Beveiliging

SDB Groep neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking, de integriteit van de gegevens te waarborgen en de toegang tot de gegevens onder meer middels het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden te bewaken. De achterliggende gegevens, welke in databases worden opgeslagen, zijn alleen toegankelijk en inzichtelijk voor de databasebeheerders in dienst van SDB Groep en die in het kader van hun functie-uitoefening deze gegevens noodzakelijkerwijs mogen raadplegen. Ter beveiliging van onze databases hebben wij maatregelen ingesteld conform de ISAE 3402 assurance standaard. Daarnaast maken wij gebruik van Coordinated Vulnerability Disclosure.

Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer? 

De SDB Groep-website maakt gebruik van analytische en functionele cookies die gericht zijn op het functioneren van de website en technisch noodzakelijk zijn. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar onze servers toegestuurd worden. Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden automatisch gewist wanneer de gebruiker diens browserhistorie wist.

Uw privacy rechten

Voor vragen over uw persoonsgegevens, zoals inzage, afschrift, correctie of verwijdering kunt u zich richten tot SDB Groep. De contactgegevens staan onder in deze verklaring vermeld. Voor andere vragen of klachten over privacy kunt u zich richten tot de Functionaris Gegevensbescherming.

Disclaimer

SDB Groep sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site en het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Datalek melden

Wij vinden de privacy en informatiebeveiliging heel belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Heeft u toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Meld dit dan zo snel mogelijk door een e-mail te sturen naar avg@sdbgroep.nl met als onderwerp ‘datalek’. U kunt ons ook telefonisch bereiken op +31 (0)88 388 83 00 en vragen naar de Security & Compliance persoon van SDB Groep.

Heeft u vragen over deze verklaring? 

Heeft u vragen over de Privacyverklaring van SDB Groep, dan kunt u contact opnemen met:

SDB Groep B.V.
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag

Telefoon: +31 (0)88 388 83 00

Functionaris Gegevensbescherming: Steven van Eijk

SDB Groep sluit niet uit dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, daarom zou ook deze Privacyverklaring op inhoud kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat onderaan op deze pagina vermeld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 14-12-2020.