Ga naar de inhoud

SDB Groep en KIK-V voor ECD leveranciers

SDB Groep heeft op 10 december, 2019 deelgenomen aan een informatiebijeenkomst in het kader van KIK-V. KIK-V staat voor Keteninformatie Kwaliteit Verpleegshuiszorg en heeft tot doel een afsprakenstelsel te ontwikkelen waarbij duidelijk(er) wordt welke gegevens door zorgaanbieders dienen te worden beschikbaar gesteld aan welke partijen en met welk doel in het kader van het meten van de kwaliteit van de verpleegshuiszorg in Nederland.
 
KIK-V focust zich op 8 verschillende punten, waarbij gestart wordt met de indicatoren Veiligheid (Basisveiligheid Patiënt) en Personeelssamenstelling:
- Persoonsgerichte zorg -en ondersteuning
- Wonen en welzijn
- Veiligheid
- Leren en verbeteren van kwaliteit
- Leiderschap, governance en management
- Personeelssamenstelling
- Gebruik van hulpbronnen
- Gebruik van informatie
Nulmeting
Bij 25, niet nader bekende, zorgaanbieders is er een nulmeting uitgevoerd.
Volgende bevindingen zijn hieruit voortgevloeid:
 1. Werkwijze bij aanlevering is divers
 2. Indicatoren worden op verschillende wijze geïnterpreteerd
 3. Geen cijfers zonder context
 4. Kwaliteitsverslagen en audits geven ook al inzicht in kwaliteit
 5. Mismatch tussen interne stuurinformatie en externe verantwoording
 6. Zorgaanbieders maken eigen afwegingen bij inzet voor aanleveringen
 7. Uitvragen onvoldoende op elkaar afgestemd
 8. Veranderingen in uitvragen bemoeilijken inrichting systemen
 9. Gebruik van aangeleverde gegevens is onbekend
 
Informatie analyse
Er is tevens een informatie analyse opgestart. Doel van de informatie analyse is te onderzoeken hoe de gegevensregistraties zich in de bronsystemen tot de indicatoren van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg verhouden:
 • Indicatoren Personeelssamenstelling (aanstellingen, kwalificatieniveaus, ziekteverzuim, in-, door- en uitstroom, ratio personeelskosten/opbrengsten)
 • Indicatoren Basisveiligheid (Thema’s: decubitus, advanced care planning, medicatieveiligheid, vrijheidsbeperkende maatregelen
Belangrijke bijdrage
SDB Groep kan een belangrijke bijdrage leveren aan dit landelijke project. Door het unieke brede aanbod van oplossingen van SDB Groep op het gebied van zowel HR, ECD en BI is er toegang tot al deze gegevens vanuit één organisatie.
Terug naar blogartikelen