Ga naar de inhoud

WAB voor de (VVT) zorg

WAB voor de (VVT) zorg 

Jeroen Schrage, 02 juli 2019

Vanaf 1 januari 2020 krijgen werkgevers en werknemers in Nederland te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) deze stelt deels nieuwe regels voor het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten. De rechten van lopende contracten worden in een aantal gevallen gewijzigd.

Wat verandert er voor werkgevers in de (ouderen- en gehandicapten) zorg? Bij eerste lezing toch wel het nodige om aandacht aan te geven. Met name de inzet van flexibele krachten krijgt te maken met andere spelregels. Voor de 24-uurs zorg, die gebaat is bij enige flexibiliteit, belangrijk om rekening mee te houden. Het overschrijden van de nieuwe spelregels kan leiden tot aanzienlijke financiële consequenties.

Enkele jaren geleden hebben we al een omschakeling meegemaakt van het nul-uren contract (oproepcontract) naar het min-max contract. Die verschuiving wordt onder de WAB doorgezet. Het min-max contract wordt daarin voor wat betreft rechten en plichten gelijk gesteld aan een oproepcontract. Bijvoorbeeld in de cao voor de Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VVT) is afgesproken dat géén nul-uren contracten meer worden overeengekomen. Min-max contracten mogen wel gesloten worden, waarbij de max anderhalf keer het aantal minimum uren per week mag zijn. Werkgevers die deze cao afspraak netjes uitvoeren, kúnnen onder de WAB voor hogere personeelslasten komen te staan.

Om werknemers meer rust en zekerheid van bestaan te geven, beoogt de WAB het aantrekkelijk te maken om contracten voor onbepaalde tijd en voor een vast aantal uren per week af sluiten. Voor deze contracten mag de werkgever een lage premie Werkloosheidswet (WW) afdragen. Naar verwachting ongeveer 3% in 2020. Contracten voor bepaalde tijd en/of voor flexibele uren vallen onder een hoog WW tarief; dat zal ongeveer 8% worden.

Een verzorgende in schaal 35-11 met een contract voor 24 uur per week heeft een heffingsloon van ongeveer 1550 euro per maand. De werkgever betaalt aan lage premie WW (3%) ongeveer 46 euro per maand. Heeft dezelfde werknemer een min-max contract voor 24 tot 30 uur, dan valt dat onder de hoge premie (8%). Bij een gelijk aantal verloonde uren is de afdracht dan 124 euro. Een verschil van 78 euro per maand ofwel 936 euro per jaar.

Belangrijk wordt dus om in de komende maanden een goede analyse te maken van alle lopende arbeidsovereenkomsten. Kijk ook naar de inzet. Zijn er mensen die structureel (veel) meer uren werken dan in hun contract is overeengekomen? Ook dat kan consequenties hebben. Bij parttimecontracten kleiner dan 35 uur per week heeft een overschrijding van 30% van het aantal verloonde uren op jaarbasis eveneens tot gevolg dat de hoge premie WW moet worden betaald. De eerder genoemde verzorgende voor 24 uur in de week is op jaarbasis ongeveer 1100 uur inzetbaar. Een marge van 30% is dan 330 uur ofwel maximaal 28 uur per maand (ruim 6 uur per week). Organiseer een goede bewaking van de inzet per persoon en ga verstandig om met de keuze tussen uitbetalen en tijd-voor-tijd.

In de komende maanden zal geleidelijk aan meer duidelijk worden over de effecten van de WAB. In de onderhandelingen over een nieuwe cao VVT zal er ook zeker rekening mee gehouden worden. Laat u niet verrassen!

Terug naar blogartikelen