Ga naar de inhoud

Privacy- & Cookiebeleid Karify

 

Versie 30-05-2024

1.             Privacy- en Cookieverklaring Karify

Deze verklaring beschrijft het privacy- en cookiebeleid ten aanzien van:

·       persoonsgegevens die Karify B.V. verwerkt van gebruikers in de persoonlijke Karify omgeving https://my.karify.com (“Gebruiker(s)”) en

·       persoonsgegevens die Karify B.V verwerkt van gebruikers in de Healthspaces die worden aangeboden door zorgaanbieders op https://[subdomein].karify.com verwerkt (“Gebruiker(s)”).

2.             Identiteit

De aanbieder van Karify is Karify B.V. (“Karify”), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht, aan de Pythagoraslaan 101 (KvK-nummer: 58658394). Karify is bereikbaar via vragen@karify.com. Karify heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is te bereiken via security@karify.com

3.             Verwerking persoonsgegevens

3.1.         Als verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) verwerkt Karify de gegevens van Bezoeker om:

(a)            haar dienstverlening te verbeteren;

(b)            Bezoeker van tijd tot tijd op de hoogte te brengen van de gebruiksmogelijkheden van Karify of bezoeker te attenderen op (toekomstige) ontwikkelingen of toepassingen die voor Gebruiker mogelijk interessant zijn (tenzij Gebruiker kenbaar heeft gemaakt dat niet op prijs te stellen door middel van een e-mail naar security@karify.com);

(c)            om inzicht te krijgen in de soorten Bezoekers;

(d)            ter verbetering van de gebruikerservaring van de websites;

(e)            voor het geven van informatie op maat, het verbeteren en optimaliseren van behandelingen en om eventueel misbruik zoals spamming te bestrijden;

(f)              het doen van statistische analyse;

(g)            wettelijke verplichtingen na te komen.

3.2.         Als verwerker respectievelijk verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) verwerkt Karify de gegevens van Gebruikers om:

(a)            het abonnement van Gebruiker uit te kunnen voeren (het verstrekken van de persoonsgegevens door Gebruiker is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde);

(b)            haar dienstverlening te verbeteren;

(c)            Gebruiker van tijd tot tijd op de hoogte te brengen van de gebruiksmogelijkheden van Karify of Gebruiker te attenderen op (toekomstige) ontwikkelingen of toepassingen die voor Gebruiker mogelijk interessant zijn (tenzij Gebruiker kenbaar heeft gemaakt daar geen prijs op te stellen door middel van een e-mail naar security@karify.com);

(d)            om inzicht te krijgen in de soorten Bezoekers;

(e)            ter verbetering van de gebruikerservaring van de websites;

(f)              voor het geven van informatie op maat, het verbeteren en optimaliseren van behandelingen en om eventueel misbruik zoals spamming te bestrijden;

(g)            het doen van statistische analyse;

(h)            om haar beveiliging te testen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van pentesten;

(i)              wettelijke verplichtingen na te komen;

3.3.         Als Karify de persoonsgegevens van Gebruiker of Bezoeker verwerkt, doet zij dat op grond van de volgende grondslagen uit de AVG:

(a)            toestemming;

(b)            voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en Karify of tussen de zorgaanbieder en Karify;

(c)            om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Karify rust;

(d)            om de vitale belangen van Bezoeker, Gebruiker of andere natuurlijke personen of gebruikers te beschermen;

(e)            om het gerechtvaardigde belang van Karify of een derde te beschermen.

3.4.         Bij het bezoeken van de websites wordt het browsertype, de browsertaal, het IP-adres, en informatie over het besturingssysteem en device van Bezoekers vastgelegd. Ook het tijdstip van het bezoek en welke onderdelen van de site worden bezocht worden vastgelegd. Meer informatie hierover is te vinden in deze verklaring onder artikel 10 (Cookies).

3.5.         Van tijd tot tijd kan Karify toestemming vragen voor verwerkingen die hier niet zijn genoemd.

3.6.         Karify zal persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden.

4.             Gebruikers en Bezoekers jonger dan 16 jaar

Als Gebruiker of Bezoeker jonger is dan 16 jaar mag die Gebruiker of Bezoeker alleen zijn/haar gegevens aan Karify verstrekken met toestemming van diens ouder of door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor diegene draagt.

5.             Delen van persoonsgegevens met derden

5.1.         Gebruiker kan door middel van de instellingen van zijn/haar persoonlijke Karify-omgeving toestemming geven om zijn/haar gegevens (of delen daarvan) te delen met zorgaanbieders. Het is voor Gebruiker altijd inzichtelijk met welke zorgaanbieder hij/zij een connectie heeft. Voor sommige doorgiften moet Karify de toestemming van Gebruikers en Bezoekers vragen. Soms is Karify wettelijk verplicht of dwingt een rechter Karify om persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie of de toezichthouder.

5.2.         Als Karify persoonsgegevens laat verwerken door een derde partij of zij voor een derde partij persoonsgegevens verwerkt, sluit Karify met hen een schriftelijke verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG.

6.             Internationale doorgifte persoonsgegevens

6.1.         Karify verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers en Bezoekers alleen binnen de Europese Unie door deze gegevens op een server in de Europese Unie op te slaan.

6.2.         De AVG is in alle landen van de EU van toepassing. Als Karify verwerkers inschakelt, eist Karify ook dat zij persoonsgegevens op servers in de Europese Unie opslaan. Voor zover dat niet mogelijk is, neemt Karify de nodige maatregelen om een passend beschermingsniveau te bieden voor de bescherming van persoonsgegevens.

7.             Beveiliging

7.1.         Karify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen.

7.2.         Karify is enkel te bereiken via het HTTPS-protocol, beveiligd door een SSL-certificaat met 256-bit encryptie. Dit betekent dat alle communicatie van en naar de Karify-servers versleuteld is en dat Gebruiker verzekerd is van een directe verbinding met de Karify-servers. Het Karify-netwerk en het datacentrum waar de persoonsgegevens worden opgeslagen zijn bovendien ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.

7.3.         De toegang tot Karify-gegevens is hermetisch afgesloten van de buitenwereld, door meerdere firewalls en door de implementatie van principes als white listing en security by design. Verder is monitoring en logging onderdeel van de standaardwerkwijze. Karify houdt actief en passief in gaten of er ongebruikelijke activiteit in het netwerk plaatsvindt.

7.4.         Voor meer informatie over de beveiliging van Karify kan Gebruiker en Bezoeker contact opnemen met de Security Officer van Karify, te bereiken via security@karify.com.

8.             Links naar andere websites

De websites kunnen links bevatten naar websites van derden. De privacyverklaring van die derden is van toepassing op de verwerkingen door die partijen. Karify is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van deze derde partijen en voor de verwerkingen van gegevens door hen.

9.             Rechten Gebruikers en Bezoekers

9.1.         Voor zover Karify verwerkingsverantwoordelijke is, hebben Gebruikers en Bezoekers het recht om:

(a)            Karify te verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens;

(b)            Karify te verzoeken om verbetering van hun persoonsgegevens;

(c)            te verzoeken om beperking van verwerking van hun persoonsgegevens;

(d)            bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens;

(e)            te verzoeken om dataportabiliteit.

9.2.         Gebruikers en Bezoekers kunnen enig recht doen gelden door een verzoek te sturen naar privacy@karify.com. De verzoeken zullen afgehandeld worden conform de AVG.

9.3.         Voor zover Karify persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming, kan een Gebruiker te allen tijde die toestemming intrekken via privacy@karify.com.

9.4.         Gebruikers en Bezoekers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

9.5.         Als Karify om gegevens van Gebruikers of Bezoekers vraagt zal Karify aangeven welke te verstrekken gegevens optioneel zijn. Als een Gebruiker of Bezoeker verplichte informatie niet geeft kan het dat Karify een verzoek om een bepaalde dienst niet kan inwilligen.

9.6.         Karify behoudt zich het recht voor om enig verzoek van Gebruiker of Bezoeker te weigeren als deze persoon zijn/haar identiteit niet kan aantonen en/of een uitzondering op de AVG van toepassing is. In een dergelijk geval zal Karify de betreffende Gebruiker of Bezoeker hiervan op de hoogte brengen.

10.          Cookies

10.1.      De publieke websites en apps van Karify slaan informatie op en verkrijgen toegang tot informatie op randapparatuur van Bezoekers (hierna: “cookies”). Karify gebruikt op haar publieke websites tracking cookies om inzicht te krijgen in het websitebezoek. We gebruiken hiervoor de tracker van Google Analytics.

10.2.      Bij het eerste bezoek aan de publieke websites van Karify wordt Bezoeker geïnformeerd over het gebruik van deze cookies. Door de website vervolgens te gebruiken, gaat de Gebruiker of Bezoeker akkoord met het gebruik van deze cookies zoals vermeld in deze cookieverklaring.

10.3.      Daarnaast worden nog andere cookies gebruikt om de communicatie met Gebruiker of Bezoeker uit te voeren of die noodzakelijk zijn voor de gevraagde dienst (waaronder sessiecookies en statistische cookies). Voor deze cookies hoeft geen voorafgaande informatie worden verstrekt of toestemming te worden verkregen.

10.4.      Gebruikers en Bezoekers kunnen cookies via hun internetbrowser blokkeren of verwijderen. Het weigeren van cookies kan het gevolg hebben dat bepaalde (functionaliteiten van) websites of apps niet tot de beschikking staan.

11.          Bewaartermijn

De onder 3.1 bedoelde gegevens zullen voor een periode van veertien (14) maanden worden bewaard na het betreffende bezoek. De onder 3.2 bedoelde gegevens blijven bewaard totdat uw abonnement beëindigd of account verwijderd. Als u uw account voor verwijdering opgeeft, zullen wij dat binnen de wettelijk gestelde periode doen.

12.          Privacyvragen

Vragen over de privacyverklaring van de website kunnen per post aan Karify worden gesteld t.a.v. de directie of per e-mail via privacy@karify.com.

13.          Wijzigingen

Deze verklaring kan door Karify van tijd tot tijd worden gewijzigd.