Ga naar de inhoud
Lees ze zorgvuldig door

Gebruikersvoorwaarden Karify

Jij wilt graag weten waar je aan toe bent en wij vinden het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is wat de voorwaarden zijn die we meegeven aan het gebruiken van Karify. Daarom hebben we hier de gebruikersvoorwaarden voor Karify neergezet, zodat je ze altijd nog even kunt nalezen.

Gebruikersvoorwaarden Karify

1.1 Overeenkomst

 • Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Karify.
 • Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden komt er een overeenkomst tot stand tussen Karify B.V. en gebruiker (“Gebruiker”). Als Gebruiker geldt degene die zich voor Karify registreert. Gebruiker heeft de rol van Gebruiker-ontvanger of Gebruiker-aanbieder van Karify. Gebruikers kunnen een natuurlijke persoon zijn of een rechtspersoon.
 • Een Gebruiker-ontvanger is een persoon die gebruik maakt van Karify om zijn of haar gezondheid te bevorderen.
 • Een Gebruiker-aanbieder is een professional die vanuit een dienstverlenende praktijk of organisatie gebruik maakt van Karify om diensten te leveren aan een Gebruiker-ontvanger. Gebruikers-aanbieders verlenen hun diensten binnen het kader van een door de dienstverlenende praktijk of organisatie met Karify gesloten overeenkomst.

 

1.2 Gratis gebruik van Karify als Gebruiker-ontvanger

 • Het gebruik van Karify is gratis voor Gebruiker-ontvanger. De Gebruiker-ontvanger krijgt hiervoor de beschikking over een Karify account, met de mogelijkheid van toegang tot healthspaces van bij Karify aangesloten aanbieders, een persoonlijk gezondheidsdossier en diverse communicatiemogelijkheden.
 • Karify kan gratis worden aangeboden omdat Gebruiker-aanbieder betaalt voor het gebruik van deze dienst.

 

1.3 Gegevens en persoonsgegevens

 • De door Gebruiker-ontvanger ingevoerde gegevens blijven het eigendom van Gebruiker-ontvanger. Karify B.V. voert geen controle of verificatie uit over gegevens en informatie die Gebruiker-ontvanger invoert.
 • Persoonsgegevens worden door Karify verwerkt in overeenstemming met het Privacy- & Cookiebeleid van Karify B.V. Indien Karify verwerker is, komen Karify en de Gebruiker-aanbieder een separate verwerkersovereenkomst overeen waarin de verwerking van persoonsgegevens door Karify in opdracht van de Gebruiker-aanbieder wordt geregeld.
 • Gebruiker vrijwaart Karify B.V. van alle claims wegens inbreuken op privacy door Gebruikers.
 • Gebruiker is en blijft verantwoordelijk voor de volledigheid van de gegevens in het dossier. Karify B.V. adviseert Gebruiker-aanbieder om (een kopie van) ingevoerde gegevens te allen tijde binnen een eigen systeem op te slaan.
 • Karify B.V. heeft het recht om op de gegevens die met Karify en de healthspaces worden verwerkt analyses te doen op geaggregeerd niveau voor statistische doeleinden.

 

1.4 Beveiliging

 • Karify B.V. zal alle door Gebruiker ingevoerde gegevens strikt vertrouwelijk behandelen en deze worden door Karify automatisch versleuteld. De beveiliging van de datacenters van Karify B.V. is ISO 27001, ISO 27002 en NEN-7510 gecertificeerd.
 • Indien Karify B.V. een inbreuk of aantasting constateert van de gegevens die gebruikers met Karify verwerken, zal Karify B.V. de Gebruiker-aanbieder informeren. Karify B.V. zal dan maatregelen treffen om de inbreuk of aantasting weg te nemen, over welke maatregelen de Gebruiker geïnformeerd zal worden.
 • Indien Gebruiker kennis heeft van misbruik van Karify door derden, of een vermoeden heeft van misbruik, zal hij Karify B.V. terstond informeren.
 • Karify B.V. is te allen tijde gerechtigd om passende maatregelen te nemen indien Karify wordt misbruikt of zij misbruik redelijkerwijs vermoedt. Dergelijke maatregelen kunnen bestaan uit het (tijdelijk) beperken van toegang tot Karify of het (tijdelijk) verminderen van de functionaliteit van Karify.

 

1.5 Beschikbaarheid en support

 • Karify B.V. streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van Karify. Karify B.V. zal zich inspannen om onvolkomenheden in Karify te herstellen. In dat kader kan Karify B.V. Karify van tijd tot tijd aanpassen. Karify B.V. staat er niet voor in dat de werking van Karify zonder storingen of gebreken zal zijn of dat gebreken en verstoringen kunnen worden verholpen.
 • Gebruiker kan bij vragen of opmerkingen over Karify contact opnemen met de support desk van Karify B.V. via support@karify.com en/of de supportpagina’s op de website. Toegang tot deze helpdesk is mogelijk op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur, Nederlandse tijd.

 

1.6 Gebruik Karify (Algemeen)

 • Karify verleent Gebruiker het recht om Karify te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden. Een Gebruiker-aanbieder heeft met Karify B.V. afspraken gemaakt over een abonnementsvorm. Naast deze Gebruiksvoorwaarden zijn die afspraken eveneens van toepassing gedurende de duur van de vastgestelde Overeenkomst.
 • Gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig gebruik van Karify via de aan hem verstrekte en door hem te beheren inloggegevens. Gebruiker ziet er op toe dat inloggegevens vertrouwelijk worden gehouden en zal daartoe redelijke gebruiksinstructies opvolgen.
 • Op het gebruik van healthspaces die via Karify door Gebruiker-aanbieder worden aangeboden kunnen de voorwaarden van de betreffende Gebruiker-aanbieder van toepassing zijn. Healthspaces worden aangeboden voor rekening en risico van de betreffende Gebruiker-aanbieder en Karify B.V. aanvaardt daar geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor.
 • Het gebruiksrecht voor Karify wordt verleend op “as-is” basis, hetgeen inhoudt dat Gebruiker Karify accepteert zoals het is en volledig verantwoordelijk is voor het eigen gebruik van Karify. Karify B.V. verstrekt geen enkele garantie over de geschiktheid van Karify voor de door Gebruiker beoogde doeleinden.
 • Karify is een online platform. Gebruiker is verantwoordelijk voor alle hardware, software en internetverbindingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot Karify. Om Karify te kunnen gebruiken dient Gebruiker te beschikken over een door Karify ondersteunde internetbrowser.
 • Gebruiker verplicht zich Karify te gebruiken in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en zonder inbreuk te maken op de rechten van derden (zoals auteursrechten) of anderszins onrechtmatig of strafbaar te handelen. Indien Karify B.V. het redelijke vermoeden heeft dat Gebruiker handelt in strijd met het voorgaande, of van een derde een mededeling ontvangt dat Gebruiker onrechtmatig of strafbaar handelt behoudt Karify B.V. zich uitdrukkelijk het recht voor om in die gevallen waarin onrechtmatig of strafbaar handelen onmiskenbaar is, de betreffende informatie te verwijderen.
 • Karify B.V. is continu bezig om Karify als dienst verder te ontwikkelen. De functionaliteit van Karify kan daarom van tijd tot tijd worden aangepast. Als er een risico bestaat dat de gegevens van Gebruiker door wijzigingen in Karify mogelijk verloren gaan, zal Karify B.V. Gebruiker zoveel mogelijk proberen te informeren.
 • Gebruiker vrijwaart Karify B.V. van alle vorderingen, schades en kosten, hoe ook genaamd, die samenhangen met het gebruik door Gebruiker van door Gebruiker-aanbieders aangeboden Healthspaces.

 

1.7 Gebruik van Karify als Gebruiker-aanbieder

De navolgende bepalingen 7.1. tot en met 7.4. zijn uitsluitend van toepassing op Gebruikers die zich als Gebruiker-aanbieder bij Karify hebben geregistreerd.

 • Gebruiker-aanbieder is gerechtigd om binnen Karify een of meerdere “Healthspace(s)” te creëren met de mogelijkheden die Karify daartoe biedt. Healthspaces zijn toegankelijk via een eigen uniek subdomeinnaam, te kiezen door Gebruiker-aanbieder onder voorbehoud van beschikbaarheid. De Healthspace kan Gebruiker-aanbieder voor zijn Gebruiker-ontvangers inrichten met Karify apps en modules, die onder andere via de Karify Store van Karify B.V. beschikbaar kunnen worden gesteld.
 • Gebruiker-aanbieder kan medewerker-accounts creëren en beheren waarmee Gebruiker-aanbieder aan medewerkers de mogelijkheid biedt om zijn Healthspaces te gebruiken voor dienstverlening.
 • Gebruiker-aanbieder is gerechtigd om op zijn eigen website te vermelden dat hij is aangesloten op Karify en een link te plaatsen naar zijn eigen healthspace. Gebruiker-aanbieder mag het Karify logo op de eigen website en in de eigen ruimte in de Healthspace vermelden.
 • Indien Gebruiker-aanbieder Karify ter beschikking wenst te stellen aan een derde, dient deze derde zelf een abonnement af te nemen bij Karify B.V. De voorwaarden van dat abonnement worden bepaald door Karify B.V. Karify B.V. behoudt zich het recht voor de voorwaarden daarvan te wijzigen conform hetgeen zij daartoe overeenkomt met de derde. Karify B.V. behoudt zich ook het recht voor om accounts tijdelijk te blokkeren of te beëindigen overeenkomstig hetgeen zij terzake met de betreffende derde is overeengekomen.

 

1.8 Kosten voor Gebruiker-aanbieder

De navolgende bepalingen 8.1. tot en met 8.3. zijn uitsluitend van toepassing op Gebruikers die zich als zorgaanbieder bij Karify hebben geregistreerd.

 • In afwijking van het voorgaande dienen Gebruiker-aanbieders te betalen voor het gebruik van Karify indien zij een healthspace gebruiken of aanbieden. Voor het gebruik van een healthspace dienen Gebruiker-aanbieders bij registratie te kiezen voor een Karify betalingsplan, waardoor hun abonnementskosten automatisch worden geïncasseerd. Hiervoor zal om betalingsgegevens gevraagd worden. Indien u als medewerker werkzaam bent voor een organisatie die u een Karify account verstrekt, zal de betaling worden geïncasseerd bij de betreffende organisatie
 • Karify B.V. is gerechtigd om haar tarieven aan te passen. Karify B.V. zal Gebruiker-aanbieders met wie Karify B.V. of een aan haar gelieerde onderneming een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten, van te voren over prijsaanpassingen informeren. Bovendien is Karify B.V. te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen indien een stijging van de kosten van de door haar gebruikte licenties of diensten van derden daar aanleiding toe geven.
 • Aan de aanschaf van apps en modules in de Karify Store kunnen kosten zijn verbonden. Die kosten zullen in de Karify Store worden vermeld: karify.com/nl/store

 

1.9 Registratie

 • Gebruikers kunnen zich voor Karify registreren in het land(en) waarin de Gebruiker-aanbieder haar diensten aanbiedt. Kinderen onder de 16 jaar kunnen zich enkel met toestemming van hun ouders of voogd registreren.
 • Mocht op enig moment blijken dat niet aan de hierboven genoemde voorwaarden worden voldaan, dan eindigt de Overeenkomst van rechtswege en is Gebruiker niet langer gerechtigd om Karify te gebruiken.

 

1.10 Looptijd

 • Gebruiker-ontvangers krijgen een account van onbepaalde duur. Dit account kan door Gebruiker-ontvangers te allen tijde online worden beëindigd.https://help.karify.com/nl/support/solutions/articles/156653-account-of-lidmaatschap-opzeggen.
 • Voor Gebruiker-aanbieders met wie Karify B.V. of een aan haar gelieerde onderneming een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten, geldt de duur van het abonnement die in de dienstverleningsovereenkomst is afgesproken.
 • Bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard ook na beëindiging van kracht dienen te blijven, blijven na het einde van een abonnement geldig, inclusief, maar niet beperkt tot de beperking van de aansprakelijkheid van Karify B.V.

 

1.11 Aansprakelijkheid

 • Karify biedt nadrukkelijk geen behandeladvies. Uitsluitend de Gebruiker-aanbieder is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van diens behandeling. Karify B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, als direct of indirect gevolg van gebruikers gebruik van Karify, bijvoorbeeld van standaardmodules of door Karify B.V. of derden in Karify geplaatste informatie.
 • Karify B.V. is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan de computerapparatuur, eigen software en/of data van Gebruiker als gevolg van het gebruik van Karify of door het downloaden van enig materiaal.
 • Gebruiker accepteert dat Karify B.V. niet aansprakelijk is voor enige schade als gevolg van het gebruik van Karify, inclusief, maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade, gevolgschade, letselschade, winstderving, of schade als gevolg van verlies of wijziging van gegevens of als gevolg van een tijdelijke of permanente bedrijfsonderbreking.
 • Gebruiker aanvaardt dat door of via Karify (persoons)gegevens worden verstuurd naar en via apparatuur die in het bezit is van en wordt onderhouden door derden en die zich buiten de macht van Karify B.V. bevindt. Karify B.V. is niet aansprakelijk voor enige vertraging, het functioneren en/of enige onderbreking, besmetting of corruptie van gegevens of informatie die Gebruiker verstuurt of die naar Gebruiker verstuurd wordt in verband met uw gebruik van Karify.
 • Het bepaalde in dit artikel doet geen afbreuk aan het bepaalde in artikel 82 Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Karify B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud van de healthspace van Gebruiker, van de healthspace van derden en/of van websites van derden die u via Karify kunt benaderen, die onder andere health apps, hulpmiddelen, boeken of andere producten of diensten kunnen aanbieden. Voor healthspaces en websites van derden, de inhoud daarvan en de producten en/of diensten die daarop of in de Karify Store door derden worden aangeboden, accepteert Karify B.V. geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

 

1.12 Karify Store voor Gebruiker-aanbieders

 • Op de aankoop van producten in de Karify Store zijn de Verkoopvoorwaarden Karify Store (https://www.karify.com/nl/store-voorwaarden/) van toepassing.

 

1.13 Overig

 • Alle rechten terzake van Karify, waaronder de auteursrechten, merkenrechten en databankrechten, waaronder begrepen de rechten op de onderliggende software en de ‘look and feel’, behoren exclusief toe aan Karify B.V. en/of haar licentiegevers.
 • Karify B.V. heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Karify B.V. zal Gebruikers uitnodigen om gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Indien Karify B.V. binnen vier weken na haar verzoek geen acceptatie van Gebruiker heeft ontvangen, biedt zij Gebruiker een laatste termijn om de gewijzigde voorwaarden te aanvaarden, waarna Karify B.V. tot beëindigen van het abonnement over mag gaan.
 • Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Privacy & Cookieverklaring Karify

1.14 Privacy- en Cookieverklaring Karify

Deze verklaring beschrijft het privacy- en cookiebeleid ten aanzien van:

 • persoonsgegevens en cookies die Karify B.V. verwerkt van bezoekers van de publieke websites https://www.karify.comen https://www.karify.com/nl/store (“Bezoeker(s)”) en
 • persoonsgegevens die Karify B.V. verwerkt van gebruikers in de persoonlijke Karify omgeving https://my.karify.com(“Gebruiker(s)”) en
 • persoonsgegevens die Karify B.V verwerkt van gebruikers in de Healthspaces die worden aangeboden door zorgaanbieders op https://[subdomein].karify.comverwerkt (“Gebruiker(s)”).

 

1.15 Identiteit

De aanbieder van Karify is Karify B.V. (“Karify”), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht, aan de Pythagoraslaan 101 (KvK-nummer: 58658394). Karify is bereikbaar via info@sdbgroep.nl. Karify heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is te bereiken via security@sdbgroep.nl

 

1.16 Verwerking persoonsgegevens

 • Als verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) verwerkt Karify de gegevens van Bezoeker om:
 • haar dienstverlening te verbeteren;
 • Bezoeker van tijd tot tijd op de hoogte te brengen van de gebruiksmogelijkheden van Karify of bezoeker te attenderen op (toekomstige) ontwikkelingen of toepassingen die voor Gebruiker mogelijk interessant zijn (tenzij Gebruiker kenbaar heeft gemaakt dat niet op prijs te stellen door middel van een e-mail naar security@sdbgroep.nl);
 • om inzicht te krijgen in de soorten Bezoekers;
 • ter verbetering van de gebruikerservaring van de websites;
 • voor het geven van informatie op maat, het verbeteren en optimaliseren van behandelingen en om eventueel misbruik zoals spamming te bestrijden;
 • het doen van statistische analyse;
 • wettelijke verplichtingen na te komen.
 • Als verwerker respectievelijk verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) verwerkt Karify de gegevens van Gebruikers om:
 • het abonnement van Gebruiker uit te kunnen voeren (het verstrekken van de persoonsgegevens door Gebruiker is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde);
 • haar dienstverlening te verbeteren;
 • Gebruiker van tijd tot tijd op de hoogte te brengen van de gebruiksmogelijkheden van Karify of Gebruiker te attenderen op (toekomstige) ontwikkelingen of toepassingen die voor Gebruiker mogelijk interessant zijn (tenzij Gebruiker kenbaar heeft gemaakt daar geen prijs op te stellen door middel van een e-mail naar security@sdbgroep.nl);
 • om inzicht te krijgen in de soorten Bezoekers;
 • ter verbetering van de gebruikerservaring van de websites;
 • voor het geven van informatie op maat, het verbeteren en optimaliseren van behandelingen en om eventueel misbruik zoals spamming te bestrijden;
 • het doen van statistische analyse;
 • om haar beveiliging te testen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van pentesten;
 • wettelijke verplichtingen na te komen;
 • Als Karify de persoonsgegevens van Gebruiker of Bezoeker verwerkt, doet zij dat op grond van de volgende grondslagen uit de AVG:
  • toestemming
  • voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en Karify of tussen de zorgaanbieder en Karify;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Karify rust;
  • om de vitale belangen van Bezoeker, Gebruiker of andere natuurlijke personen of gebruikers te beschermen;
  • om het gerechtvaardigde belang van Karify of een derde te beschermen.
 • Bij het bezoeken van de websites wordt het browsertype, de browsertaal, het IP-adres, en informatie over het besturingssysteem en device van Bezoekers vastgelegd. Ook het tijdstip van het bezoek en welke onderdelen van de site worden bezocht worden vastgelegd. Meer informatie hierover is te vinden in deze verklaring onder artikel 3.10 (Cookies).
 • Van tijd tot tijd kan Karify toestemming vragen voor verwerkingen die hier niet zijn genoemd.
 • Karify zal persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden.

 

1.17 Gebruikers en Bezoekers jonger dan 16 jaar

 • Als Gebruiker of Bezoeker jonger is dan 16 jaar mag die Gebruiker of Bezoeker alleen zijn/haar gegevens aan Karify verstrekken met toestemming van diens ouder of door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor diegene draagt.

 

1.18 Delen van persoonsgegevens met derden

 • Gebruiker kan door middel van de instellingen van zijn/haar persoonlijke Karify-omgeving toestemming geven om zijn/haar gegevens (of delen daarvan) te delen met zorgaanbieders. Het is voor Gebruiker altijd inzichtelijk met welke zorgaanbieder hij/zij een connectie heeft. Voor sommige doorgiften moet Karify de toestemming van Gebruikers en Bezoekers vragen. Soms is Karify wettelijk verplicht of dwingt een rechter Karify om persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie of de toezichthouder.
 • Als Karify persoonsgegevens laat verwerken door een derde partij of zij voor een derde partij persoonsgegevens verwerkt, sluit Karify met hen een schriftelijke verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG.

 

1.19 Internationale doorgifte persoonsgegevens

 • Karify verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers en Bezoekers alleen binnen de Europese Unie door deze gegevens op een server in de Europese Unie op te slaan.
 • De AVG is in alle landen van de EU van toepassing. Als Karify verwerkers inschakelt, eist Karify ook dat zij persoonsgegevens op servers in de Europese Unie opslaan. Voor zover dat niet mogelijk is, neemt Karify de nodige maatregelen om een passend beschermingsniveau te bieden voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

1.20 Beveiliging

 • Karify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen.
 • Karify is enkel te bereiken via het HTTPS-protocol, beveiligd door een SSL-certificaat met 256-bit encryptie. Dit betekent dat alle communicatie van en naar de Karify-servers versleuteld is en dat Gebruiker verzekerd is van een directe verbinding met de Karify-servers. Het Karify-netwerk en het datacentrum waar de persoonsgegevens worden opgeslagen zijn bovendien ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.
 • De toegang tot Karify-gegevens is hermetisch afgesloten van de buitenwereld, door meerdere firewalls en door de implementatie van principes als white listing en security by design. Verder is monitoring en logging onderdeel van de standaardwerkwijze. Karify houdt actief en passief in gaten of er ongebruikelijke activiteit in het netwerk plaatsvindt.
 • Voor meer informatie over de beveiliging van Karify kan Gebruiker en Bezoeker contact opnemen met de Security Officer van Karify, te bereiken via security@sdbgroep.nl.

 

1.21 Links naar andere websites

 • De websites kunnen links bevatten naar websites van derden. De privacyverklaring van die derden is van toepassing op de verwerkingen door die partijen. Karify is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van deze derde partijen en voor de verwerkingen van gegevens door hen.

 

1.22 Rechten Gebruikers en Bezoekers

 • Voor zover Karify verwerkingsverantwoordelijke is, hebben Gebruikers en Bezoekers het recht om:
  • Karify te verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens;
  • Karify te verzoeken om verbetering van hun persoonsgegevens;
  • te verzoeken om beperking van verwerking van hun persoonsgegevens;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens;
  • te verzoeken om dataportabiliteit.
 • Gebruikers en Bezoekers kunnen enig recht doen gelden door een verzoek te sturen naar privacy@sdbgroep.nl. De verzoeken zullen afgehandeld worden conform de AVG.
 • Voor zover Karify persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming, kan een Gebruiker te allen tijde die toestemming intrekken via privacy@sdbgroep.nl.
 • Gebruikers en Bezoekers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
 • Als Karify om gegevens van Gebruikers of Bezoekers vraagt zal Karify aangeven welke te verstrekken gegevens optioneel zijn. Als een Gebruiker of Bezoeker verplichte informatie niet geeft kan het dat Karify een verzoek om een bepaalde dienst niet kan inwilligen.
 • Karify behoudt zich het recht voor om enig verzoek van Gebruiker of Bezoeker te weigeren als deze persoon zijn/haar identiteit niet kan aantonen en/of een uitzondering op de AVG van toepassing is. In een dergelijk geval zal Karify de betreffende Gebruiker of Bezoeker hiervan op de hoogte brengen.

 

1.23 Cookies

 • De publieke websites en apps van Karify slaan informatie op en verkrijgen toegang tot informatie op randapparatuur van Bezoekers (hierna: “cookies”). Karify gebruikt op haar publieke websites tracking cookies om inzicht te krijgen in het websitebezoek. We gebruiken hiervoor de tracker van Google Analytics.
 • Bij het eerste bezoek aan de publieke websites van Karify wordt Bezoeker geïnformeerd over het gebruik van deze cookies. Door de website vervolgens te gebruiken, gaat de Gebruiker of Bezoeker akkoord met het gebruik van deze cookies zoals vermeld in deze cookieverklaring.
 • Daarnaast worden nog andere cookies gebruikt om de communicatie met Gebruiker of Bezoeker uit te voeren of die noodzakelijk zijn voor de gevraagde dienst (waaronder sessiecookies en statistische cookies). Voor deze cookies hoeft geen voorafgaande informatie worden verstrekt of toestemming te worden verkregen.
 • Gebruikers en Bezoekers kunnen cookies via hun internetbrowser blokkeren of verwijderen. Het weigeren van cookies kan het gevolg hebben dat bepaalde (functionaliteiten van) websites of apps niet tot de beschikking staan.

 

1.24 Bewaartermijn

 • De onder 3.3.1 bedoelde gegevens zullen voor een periode van veertien (14) maanden worden bewaard na het betreffende bezoek. De onder 3.3.2 bedoelde gegevens blijven bewaard totdat uw abonnement beëindigd of account verwijderd. Als u uw account voor verwijdering opgeeft, zullen wij dat binnen de wettelijk gestelde periode doen.

 

1.25 Privacyvragen

 • Vragen over de privacyverklaring van de website kunnen per post aan Karify worden gesteld t.a.v. de directie of per e-mail via privacy@sdbgroep.nl.

 

1.26 Wijzigingen

 • Deze verklaring kan door SDB Groep van tijd tot tijd worden gewijzigd.