Ga naar de inhoud
Lees ze zorgvuldig door

Privacyverklaring Jouw Omgeving

Jij wilt graag weten waar je aan toe bent en wij vinden het belangrijk dat voor jouw privacy geborgd is. Daarom hebben we de privacyverklaring voor Jouw Omgeving hier neergezet, zodat je ze altijd nog even kunt nalezen.

Terminologie

Om dit document leesbaar te houden kiezen we vaak één woord dat voor meerdere begrippen kan staan. Zo gebruiken we bijvoorbeeld het woord Cliënt ook op plekken waar je misschien het woord patiënt of klant had verwacht. En in plaats van het woord Hulpverlener kan bijvoorbeeld ook behandelaar, therapeut, begeleider of professional worden gelezen. We gebruiken het woord Hulpverlening waar ook behandeling, zorg of begeleiding had kunnen staan.

 

Jouw Omgeving

Jouw zorginstelling en hulpverlener zijn een samenwerking aangegaan met Jouw Omgeving B.V. (hierna: Jouw Omgeving, wij of ons) om jou online inzage te geven in jouw dossier en/of online hulpverlening aan te kunnen bieden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de verschillende online applicaties en behandelprogramma’s van Jouw Omgeving, waar gegevens van jou worden verzameld en gebruikt in het kader van jouw hulpverlening. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. In deze privacyverklaring willen wij graag uitleggen welke gegevens wij van jou gebruiken en hoe wij hiermee omgaan. De gegevens van jouw eventuele wettelijke vertegenwoordiger worden ook volgens de uitleg van deze privacyverklaring bewaard en verwerkt.

Via zowel de mobiele als webapplicatie worden (persoons)gegevens van jou en over jouw hulpverlening verwerkt. Die gegevens kunnen worden ingevuld door de hulpverlener, door jou, of door jouw wettelijke vertegenwoordiger(s). Aangezien dit privacygevoelige gegevens zijn, vinden wij het net als jij belangrijk dat we er zorgvuldig mee omgaan.

We houden ons hierbij aan de regels die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens die zijn opgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels zijn ook onderdeel van deze privacyverklaring. Het is daarom goed om deze verklaring regelmatig te lezen. Als je vragen hebt dan kun je die altijd stellen aan jouw hulpverlener of wettelijke vertegenwoordiger(s).

Hieronder vind je een overzicht van de onderwerpen van deze privacyverklaring:

 • Jouw persoonsgegevens
 • Wat doen wij met jouw (persoons)gegevens?
 • Wettelijke vertegenwoordiger
 • Toestemming wettelijke vertegenwoordiger
 • Wat zijn mijn rechten?
 • Klikgegevens
 • Onderzoek
 • Beveiliging
 • Derde partijen
 • Privacyverklaring en de websites van derde partijen
 • Wijziging privacyverklaring
 • Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?
 • Klacht indienen

 

 

Jouw persoonsgegevens

Zowel jijzelf als jouw hulpverlener heeft toegang tot de verschillende webapplicaties van Jouw Omgeving door middel van een account. De hulpverlener zorgt ervoor dat er een account wordt aangemaakt. Jij en/of jouw ouder/verzorger krijgt vervolgens toegang tot de webapplicaties door in te loggen via het Platform. Als je gebruik maakt van het account moet je nog wat extra gegevens invullen. Die gegevens slaan wij op. Wij slaan minimaal deze gegevens van jou op:

 • Schermnaam
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord (versleuteld)

Afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met de zorginstelling, het verloop van je traject en je eigen activiteit binnen Jouw Omgeving kunnen wij ook de volgende gegevens opslaan:

 • Naam
 • Identificatienummer EPD
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • Gezondheidsgegevens

Naast bovenstaande gegevens, zal je ook gegevens invullen om gebruik te kunnen maken van de verschillende applicaties. Deze persoonsgegevens zijn afhankelijk van jouw specifieke situatie. Ook deze gegevens zullen door ons worden opgeslagen. Wij slaan de gegevens op voor de duur van jouw hulpverleningstraject. Zodra gegevens niet langer noodzakelijk zijn in het kader van jouw behandeling, zullen door ons zo spoedig mogelijk worden verwijderd voor zover niet gebonden aan enige wettelijke bewaartermijnen. Voor de persoonsgegevens geldt dat deze bewaard zullen worden in overstemming met de wettelijke bewaartermijnen.

 

Wat doen wij met jouw (persoons)gegevens?

Wij gebruiken jouw (persoons)gegevens voor het gebruik van onze applicaties, specifieke behandelprogramma en interactieve tools. Deze functionaliteiten hebben als uiteindelijk doel om jouw traject succesvol te laten verlopen. Daarnaast kunnen wij ook gebruik maken van jouw gegevens om vragen te kunnen beantwoorden of om jou te kunnen laten communiceren met de hulpverlener of zorginstelling. Ook bieden wij de mogelijkheid aan dat jij persoonlijke notities achter kunt laten op Jouw Omgeving. Daarnaast zijn er voor de hulpverlener verschillende hulpmiddelen aanwezig om jouw persoonsgegevens inzichtelijk te maken. Om dit goed te kunnen verzorgen, zijn er binnen Jouw Omgeving veel onderdelen aanwezig. Via ​deze link​ vind je een overzicht van de middelen waarmee (persoons)gegevens verwerkt kunnen worden.

 

Wettelijke vertegenwoordiger

Indien u wettelijke vertegenwoordiger bent, dan kan de hulpverlener ervoor zorgen (in goed overleg) dat u een eigen account krijgt. Uw gegevens worden dan conform deze privacyverklaring verwerkt met als verschil dat uw account en uw participatie in de hulpverlening onderdeel uitmaken van de hulpverlening van (en de hulpverleningsovereenkomst met) de jongere (en onze cliënt) die u vertegenwoordigt.

 

Toestemming wettelijke vertegenwoordiger

Als je nog geen 12 jaar bent, dan zal de hulpverlener toestemming aan je wettelijke vertegenwoordigers vragen. Als je 12 jaar of ouder bent maar nog geen 16 jaar dan zal er toestemming worden gevraagd aan jou en jouw wettelijke vertegenwoordigers. Als jij de gevolgen van de beslissing om wel of niet jouw gegevens beschikbaar te stellen voor het onderzoek nog niet kan overzien, ongeacht jouw leeftijd, dan vraagt de hulpverlener toestemming aan jouw wettelijke vertegenwoordigers.

 

Wat zijn mijn rechten?

Jij hebt zelf de zeggenschap over jouw gegevens. Op basis van wetgeving heb jij verschillende rechten gekregen. Voor het uitoefenen van deze rechten, kun je contact opnemen met jouw hulpverlener of zorginstelling. De volgende rechten kunnen door jou worden uitgeoefend:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens je hulpverlener heeft en wat hij daarmee doet;
 • inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die de hulpverlener heeft;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van (verouderde) gegevens;
 • onder omstandigheden intrekken van toestemming;
 • het beperken van jouw gegevensverwerkingen;
 • jouw gegevens in een digitaal leesbaar formaat te krijgen om deze over te dragen;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Als de wet er geen stokje voor steekt, zal de hulpverlener gehoor geven aan jouw verzoek. Deze zullen wij vervolgens voor de hulpverlener uitvoeren. Verzoeken kunnen ook worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger.

 

Klikgegevens

Bij het gebruik van ons Platform en de webapplicaties via jouw account houden wij jouw klikgedrag bij. Wij verzamelen informatie waaruit blijkt hoe je door de webapplicaties heen klikt. Het gaat hier niet om de door jou ingevulde gegevens.
Wij gebruiken de informatie om de functionaliteit van het Platform en de webapplicaties te verbeteren. Wij anonimiseren de gegevens voor zover mogelijk.
Als je bij ons inlogt slaan wij ook jouw IP-adres (het adres van jouw computer) op. In geval van misbruik van het account en/of het Platform en/of de webapplicatie, dan bewaren wij jouw IP-adres om misbruik in het vervolg te voorkomen.

 

Onderzoek

Omdat je gegevens digitaal verwerkt worden door ons, zijn zij goed te gebruiken bij het doen van onderzoek door zorginstellingen. Natuurlijk zullen zij niet zomaar jouw gegevens gebruiken. Er wordt altijd eerst toestemming gevraagd door de zorginstelling waar jij hulpverlening van ontvangt. Dat wordt gedaan via jouw account en/of door jouw hulpverlener. Bij dat verzoek wordt in ieder geval de volgende informatie verstrekt:

 • het doel van het onderzoek;
 • welke gegevens van jou gebruikt worden bij het onderzoek;
 • waarom jouw gegevens zo belangrijk zijn voor het doen van het onderzoek;
 • welke gevolgen het onderzoek voor jou kan hebben;
 • wie het onderzoek doet en dus over jouw gegevens kan beschikken;
 • dat er een onderzoeksprotocol wordt gehanteerd en hoe je dat kunt inzien;
 • dat het onderzoek is goedgekeurd door een medisch-ethische toetsingscommissie.

De gegevens die gebruikt worden voor het onderzoek, worden altijd geanonimiseerd indien mogelijk en als het onderzoek dan nog gedaan kan worden. Als je iets van de informatie niet begrijpt, dan kun je altijd uitleg vragen aan jouw hulpverlener.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van – en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en indien afgesproken met de zorginstelling ook met een tweede authenticatiemiddel;
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert;
 • onze systemen draaien op servers die in een datacenter in Europa staan;
 • wij nemen organisatorische en technische maatregelen om ervoor te zorgen dat wij onze systemen vaak controleren op fouten en dat wij indien nodig onze beveiligingsmaatregelen aanscherpen;
 • bij de ontwikkeling en het onderhoud van het Platform en de webapplicaties zorgen wij ervoor dat de door ons ontwikkelde software geen algemeen bekende zwakheden bevat die het makkelijk maken voor hackers om zonder toestemming toegang te krijgen.

 

Derde partijen

Wij zullen zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en de door jou of jouw hulpverlener ingevulde gegevens niet aan anderen geven tenzij:

 • jij of jouw wettelijke vertegenwoordiger ons of jouw hulpverlener daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft;
 • jouw hulpverlener ons vraagt om de gegevens te delen met anderen. Als de hulpverlener bijvoorbeeld op vakantie gaat dan kan hij of zij voor een vervanger zorgen. Dan zal de hulpverlener de vervanger met onze hulp toegang geven tot jouw hulpverlening. Wij vertrouwen hierbij volledig op het oordeel van de hulpverlener;
 • de wet ons en de hulpverlener daartoe verplicht.

 

Privacyverklaring en de websites van derde partijen

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze verklaring veranderen als wij onze procedures aanpassen. Natuurlijk blijven de verklaring en onze procedures voldoen aan de wet. Als wij de verklaring aanpassen dan zullen we dat melden via jouw account. Als je het niet eens bent met de verandering, dan kun je dat bespreken met jouw hulpverlener.

 

Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Jouw hulpverlener is de verantwoordelijke voor jouw gegevens. Indien je vragen hebt over het specifieke gebruik van jouw gegevens, vragen wij je dan ook allereerst met je hulpverlener contact op te nemen. De gegevens van Jouw Omgeving zijn:

SDB Groep B.V. / Jouw Omgeving B.V.
Maliebaan 79
3581 CG Utrecht

 

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan horen wij het natuurlijk graag. Neem dan alsjeblieft allereerst contact op met jouw hulpverlener zodat wij jou daarna kunnen helpen. Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.