Ga naar de inhoud

Verkoopvoorwaarden Karify

 

Versie 30-05-2024

Verkoopvoorwaarden KarifyStore

1. Aankopen

1.1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aankoop door een gebruiker van Karify (“Koper”) in de KarifyStore van Karify B.V.

1.2. Koopovereenkomsten komen tot stand zodra de aankoopprocedure in de Karify Store is doorgelopen en Koper, nadat hem de samenvatting van zijn aankoop is getoond, op de “Bestelling plaatsen” button heeft gedrukt.

1.3 Onder de koopovereenkomst vallen Karify Store Artikelen en het Karify abonnement.

 

2. Betaling

Voor iedere aankoop is Koper de in de Karify Store vermelde prijs en bezorgkosten (indien van toepassing) verschuldigd. Betaling vindt plaats achteraf op u maandelijkse factuur.

 

3. Levering

3.1. Voor zover de aankoop bestaat uit software, zal deze na aankoop geleverd worden geïnstalleerd worden in een van uw healthspaces. De eerste beschikbaarstelling voor installatie geldt als levering.

3.2. Andere aankopen worden zo snel mogelijk afgeleverd op het door Koper ingevulde adres. Dat adres moet in Nederland liggen. Karify B.V. streeft er naar om producten binnen 5 werkdagen af te leveren. Als moment van levering geldt de het moment van daadwerkelijke aflevering. Indien op het moment van de beoogde aflevering de aankoop niet aan Koper of iemand die namens Koper handelt kan worden afgegeven, wordt een nieuwe afleverdatum vastgesteld.

 

4. Bijkomende voorwaarden software

De software die in de Karify Store wordt aangeboden kan afkomstig zijn Karify B.V. of van een derde-partij. Van welke partij de software of module afkomstig is staat in de Karify Store vermeld bij de software. Indien de software afkomstig is van Karify B.V. zijn op het gebruik daarvan de Gebruiksvoorwaarden Karify van overeenkomstige toepassing. Indien de software afkomstig is van een derde-partij, zijn de eventueel vermelde gebruiksvoorwaarden van die derde-partij van toepassing, indien vermeldt. Door het overgaan tot aankoop verklaart Koper zich akkoord met die gebruiksvoorwaarden. Indien Koper niet akkoord is met die gebruiksvoorwaarden, dient koper de software niet te kopen of te gebruiken. Op het gebruik van de software zijn de betreffende voorwaarden van toepassing.

4.1. Administratie kosten a 49,95 Euro worden inrekening gebracht in de volgende situatie; her-activering van een abonnement of healthspace binnen  de periode van 3 maanden na sluiting.

 

5. Garanties

5.1 Karify B.V. staat er voor in dat de aankopen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Karify B.V. er tevens voor in dat de aankoop geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

5.2 Een door Karify B.V. diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die Koper op grond van de overeenkomst tegenover Karify B.V. kan doen gelden indien Karify B.V. is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.

5.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Karify B.V., diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan Koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

6. Herroepingsrecht

6.1 Gedurende twee weken na aflevering kan Koper die consument is een aankoop kosteloos annuleren. Een verzoek tot annulering kan worden gedaan aan orders@karify.com. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen na annulering dient Koper de aankoop op zijn kosten te retourneren. Het retouradres is Pythagoraslaan 101, 3584BB. Nadat Karify B.V. de aankoop retour heeft ontvangen zal zij de aankoopsom terugbetalen door overmaking op de bankrekening van Koper. Voor zover Koper het gekochte heeft gebruikt, is hij daarvoor een evenredige vergoeding verschuldigd als bedoeld in artikel 6:230s lid 4 Burgerlijk Wetboek.

6.2 Het recht op annulering bestaat niet voor zover dat in het bestelproces is uitgesloten.

 

7. Informatie

7.1 Karify B.V. is gevestigd aan de Pythagoraslaan 101 te (3584 BB) Utrecht, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58658394 en heeft het volgende BTW-nummer: NL853128297B01

7.2 U kunt Karify B.V. altijd bereiken via vragen@karify.com.

7.3 Karify B.V. logt de totstandkoming van aankopen in haar systemen. Deze informatie is niet toegankelijk voor Koper.

7.4 Karify en de Karify Store worden aangeboden in de talen die zijn aangegeven op de website van Karify en het land waarin het aanbod beschikbaar is.

 

8. Toepasselijk recht

Op iedere rechtsverhouding tussen Karify B.V. en Koper is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.